Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Convention
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Internasjonale avtaler

Utdrag fra regjeringens tolkning av Bern-konvensjonen:

"Loven skal sikre naturens artsmangfold og produktivitet samt gi grunnlag for høsting til gode for landbruk og friluftsliv. Hensynet til bevaring av viltet og artsmangfoldet har imidlertid forrang. Bevaring av artsmangfoldet innebærer også bevaring av rovvilt"

"Forskriftens formål er å sikre bestandens overlevelse på lang sikt. dette er et ufravikelig krav, og forvaltningen av rovvilt kan bare skje innenfor denne rammen."

" Det er ikke anledning til en ansvarsfordeling der ett land overfører hele ansvaret for forvaltningen av en art til et annet land. Felles bestander skal forvaltes slik at hvert land tar sin del av ansvaret."

"En naturlig forståelse av konvensjonen er at statene kan avtale dette seg imellom innenfor den hovedramme at hvert land har et selvstendig ansvar som ikke kan øverføres til andre. Norge er dermed forpliktet etter Bern- konvensjonen til å ha endel av bestandene av gaupe,  jerv, bjørn, ulv og kongeørn på norsk territorium."

"En lik fordeling kan være at antall dyr i bestanden fordeles noenlunde likt mellom landene, men det kan også være at byrden med å ha rovvilt fordeles likt"

 

Utdrag fra Biomangfoldloven:

"Bevaring av det biologiske mangfoldet er et fellesansvar for menneskeheten, "føre-var-prinsippet" må legges til grunn for ressursforvaltningen, og hvert enkelt land har ansvar for å sikre sitt eget biologiske mangfold"

"Konvensjonen inneholder en klar forpliktelse til å opprettholde "levedyktige bestander av arter i deres naturlige omgivelser."

 

Linker:

Regjeringens tolkning av Bern-konvensjonen

Bern-konvensjonen

Biomangfoldkonvensjonen


Countown 2010

Countown 2010 -regjeringens side

Konvensjonen om biologisk mangfold

Direktoratet for naturforvaltning har blitt partner i  "Countdown 2010"