Rovdyr Allianse

Meny

Hjem
Forvaltning
Internasjonale avtaler
Feil med rovviltpolitikken
Forvaltningspraksis
Utnyttelse av nødvergeretten
Nødvergeretten fortsettelse
Strategi
Stortingsvalg
Nyheter
Kontakt
English
Bern Covention 
Det vi mener 
Miljøverndepartementet


Bilder: © Staffan Widstrand: http://www.staffanwidstrand.se/

 

Forvaltning

Forvaltningen er basert på stortingsmeldingen: St. meld. nr. 15( 2003 - 2004), som igjen bygger på Stortingets innstilling: Innst.S. 174. Dette skulle bygges på grunnlov, viltloven og internasjonale avtaler.

Man har prøvd å gjøre alle til lags ved å si at vi skal ha en "differensiert forvaltning", som innebærer at vi skal ha sau på utmark i hele landet + at vi skal ha forekomster av rovvilt. "Levedyktige" bestander er et politisk begrep på hvor mange ynglinger vi skal ha av den enkelte art. Sannheten er at bestandsmålene er et resultat av politisk synsing, og ikke noe vitenskapsfolk har kalkulert seg frem til.

Vi har forpliktet oss til å ta vare på disse artene for fremtiden.
Ved ratifiseringen av Bern-Konvensjonen forpliktet vi oss også internasjonalt til å ta vare på disse artene.
Dersom en rovviltstamme berører flere land, er man forpliktet til et samarbeid mellom landene.

Litt om lover, forskrifter og føringer:

 

Sitater fra Stortingsmeldingen:

"Regjeringen vil legge til rette for en rovviltforvaltning basert på forvaltningsregioner for rovvilt. Innenfor hver av disse regionene mener regjeringen at det skal fastsettes en minimumsmålsetting for hvor  mange årlige ynglinger det skal være for hver art."

"Hver region skal ha en forvaltning som sikrer konfliktforebygging, jakt og felling innenfor de rammer som nevnte minimumsmålsetnger og viltloven setter."

"Det skal opprettes en regional rovviltnemnd i hver region. Denne vil ha hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv og bjørn innenfor sine regioner. Det forutsettes at bestandene gjennom ulike forvaltningstiltak ikke kommer under de fastsatte minimumsmålene. Sammen vil de nasjonale minimumsmålene i hver region sikre artenes overlevelse. Et slikt forvaltningsystem vil innebære at forvaltningen av rovvilt vil være mere likt forvaltningen av annet vilt, ved at lokale jegere kan delta i reguleringen av rovviltbestandene når målsettingene for den enkelte region er oppfylt."

 

Rovviltnemnda i hedmarks strategi:

"Den tunge utfordringen som region 4 og 5 er tildelt i forhold til stortingets bestandsmålsettinger for ulv, gjør det nødvendig å legge inn et tidsperspektiv på 5 - 10 år for å nå målet."

" Når det gjelder bestandsmålet for 3 årlige ynglinger av ulv, forutsettes  det at denne utfordringen fordeles på hele forvaltningsområdet for ynglende ulv. Det vil derfor være akseptabelt at det til tider kan være mindre enn 3 ulveflokker i sonen inntil det etablerer seg en ny flokk på ledig plassinnenfor forvaltningsområdet. Belastningen med ulveflokker kan på dette viset rullere innen forvaltningsområdet."

 

Grunnloven § 110 b: "Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretar denne ogsaa for Efterslægten."

"For at ivareta deres Ret i Hendhold til foregaaende led, ere Borgerne berettiget til Kundskab om naturmilieuts tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen."

" Grunnlovsbestemmelser har høyere rang enn lover og forskrifter ( " lex superior"). dette betyr at domstolene vil underkjenne lover og forskrifter som strider mot grunnloven"

 

"Viltloven § 1:
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kanviltet høstes for landbruk og friluftsliv."

 

Linker

Grunnloven

Viltloven

St. meld. nr. 15 (2003-2004)

Innst.S. 174 (2003 - 2004)

Forskrift om forvaltning av rovvilt

Retningslinjer til rovviltforskriften

Rovviltportalen  Direktoratet for naturforvaltning(DN)

Rovviltnemnda Hedmark


Fylkesmannen i Hedmark


Direktotatet for naturforvaltning


Miljøverndepartementet

Publikasjoner i rovviltportalen

Sverige:


Naturvårdsverket